STICHTING HULPCENTRUM VOOR WILDE DIEREN LIMBURG

STICHTING
HULPCENTRUM VOOR WILDE DIEREN
LIMBURG

ANBI Nieuwe regelgeving per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 moeten wij voor de ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) diverse gegevens openbaar maken via onze website.  Deze gegevens zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken:

•    Naam van de instelling.
•    RSIN (KvK nummer).
•    Contact gegevens.
•    Doelstelling.
•    Actueel beleidsplan ( publieksvriendelijke versie)
•    Statutaire samenstelling van het bestuur.
•    Beloningsbeleid.
•    Verslag van uitgeoefende activiteiten.
•    Financiële huishouding.

Naam van de Instelling

Stichting Hulpcentrum voor Wilde Dieren Limburg

RSIN (KvK nummer)

Ingeschreven bij de KvK Maastricht onder nummer 140 633 04

Contactgegevens

Secretariaat:
Marshallsingel 61
6414 GL Heerlen
Info: 0900 – 40 40 406
e-mail: hwdl@home.nl

Doelstelling

De Stichting Hulpcentrum voor Wilde Dieren Limburg, hierna te noemen HWDL , volgt kritisch activiteiten van derden in de omgang met wilde dieren die in het belang van het individu of het soort in gevaar kunnen brengen en zet zich voor deze belangen in.

Daar waar naar overtuiging van het HWDL deze belangen worden geschaad zal het HWDL zich met alle ter beschikking staande middelen voor deze belangen inzetten.

Onder wilde dieren wordt verstaan alle diersoorten (en kruisingen ervan)  die binnen en buiten Nederland in het wild voorkomen, ongeacht of de dieren waar het in casussen om gaat in vrijheid of in gevangenschap leven.

Onder activiteiten die het HWDL volgt,  vallen o.a. :  Verstoren, vangen, jagen,  doden, het in gevangenschap houden (ongeacht het doel ervan),  het verhandelen van levende als ook dode dieren (afgeleide producten inbegrepen), enz. enz.

Het HWDL volgt het tot stand komen van relevante wetgeving en geeft zowel gevraagd al ongevraagd zijn mening.

Het HWDL volgt de handhaving van de relevante wetgeving en treed als belangenbehartiger voor wilde dieren op, daar waar dit volgens de mening van het HWDL noodzakelijk is.  Indien nodig in samenwerking met andere organisaties die het zelfde doel nastreven, om zo de positie van de dieren te versterken.

Het HWDL behartigt de belangen van wilde dieren daar waar hun  biotoop gevaar loopt.
Indien nodig in samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel hebben.

Actueel beleidsplan (publieksvriendelijke versie)

Het Hulpcentrum voor Wilde Dieren had de noodzakelijke ontheffing voor de opvang en verzorging van (beschermde) wilde Dieren aangevraagd en ontvangen. Dat waren op dat moment de enige 2 meest uitgebreide ontheffingen daar het Hulpcentrum een ‘’pilotproject’’ was voor het toenmalige Ministerie van LNV.

Deze opvang was mogelijk tot het moment dat de overheid de wetgeving op dat gebied drastisch, zo niet dramatisch, heeft veranderd. Het besluit trad in werking met ingang van 1 juli 2009 en vanaf dat moment waren de 2 ontheffingen v.w.b. opvang en/of verzorging NIET meer geldig.

Vanaf dat moment heeft het Hulpcentrum voor Wilde Dieren Limburg haar activiteiten van fysieke opvang verschoven naar advies en begeleiding. Deze ‘’inzet’’ werd gevraagd door o.a. andere hulpverleningsorganisaties w.o. brandweer, (dieren)politie, dierenartsen, maar ook door burgers die een wild (beschermd) dier in nood of hulpbehoevend aantroffen.

Deze adviezen bleven niet beperkt tot in het wild levende dieren maar ook exotische gehouden (gedomesticeerde) dieren.

In dat kader vervult het Hulpcentrum voor Wilde Dieren nog steeds een belangrijke rol in de keten; ‘’Dieren-Noodhulp’’. Niet alleen wat de vrijwilligers, verbonden aan het Hulpcentrum, zelf kunnen maar in het bijzonder ook het zeer uitgebreide netwerk wat zij in de afgelopen 15 jaar van haar bestaan, heeft opgebouwd.

Statutaire samenstelling van het bestuur

De Stichting Hulpcentrum voor Wilde Dieren Limburg wordt statutair (volgens de inschrijving bij de KvK) vertegenwoordigd door:

•    P. Burink, voorzitter
•    N. Jongen, secretaris
•    O. Ploum, penningmeester

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).

Beloningsbeleid (cao, salarisregeling)

De Stichting Hulpcentrum voor Wilde Dieren Limburg heeft géén beloningsbeleid. Daar alle vrijwilligers, zoals het woord al zegt, op vrijwillige basis werkzaam zijn. Wel kan het bestuur in incidentele gevallen besluiten om, direct voor de Stichting gemaakte kosten, na overlegging van een daartoe relevant bewijsstuk, te vergoeden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Grote veranderingen omdat de overheid heeft besloten de wet te veranderen en vanaf 1 juli 2012 alle verleende ontheffingen betreffende het opvangen van wilde inheemse en beschermde zoogdieren en vogels in te trekken, dus mijn ontheffing voor de opvang van egels die ik in 1993 voor onbepaalde tijd heb gekregen, maar ook de ontheffingen die in 2007 aan ons zijn verleend voor de opvang van inheemse zoogdieren en vogels voor de duur van 5 jaar, worden niet verlengd. Dat betekent dat wij als Stichting Hulpcentrum voor Wilde Dieren géén enkel wild inheems dier meer MOGEN opvangen.

Er waren door het hele land opvangen, weliswaar kleine, maar zeer zeker toereikend en gerund door deskundige personen. Al deze opvangen worden nu gesloten want ze kunnen niet aan de voorwaarden en eisen voldoen die er worden gesteld. Men moet in elk geval lid zijn van VOND, Vereniging Opvang Niet gedomesticeerde Dieren. Om hier lid van te kunnen worden, moet de opvang aan zeer strenge eisen voldoen, die echter niet te realiseren zijn voor het overgrote deel.

De kleinere stichtingen zijn gewoonweg niet in staat, vooral financieel, maar ook vaak wegens plaatsgebrek om bepaalde ruimtes te bouwen zoals quarantaines en  wat dies meer zij. Ook is er vanwege het feit dat men als vrijwilliger werkzaam is geen animo om grote financiële risico’s aan te gaan. Dit kunnen alleen de zeer groten, zoals Stichting AAP of Zeehondenopvang Pieterburen, voor de anderen is het niet mogelijk door te gaan en zullen ze de deuren voorgoed sluiten. Na decennia lang ervaring opgedaan te hebben en zich te hebben ingezet om wilde dieren te helpen, stopt het opvangen per 1 juli 2012 definitief.

Ook wij, als Hulpcentrum voor Wilde Dieren Limburg, zullen ons moeten gaan beperken in het opvangen van  wilde dieren. De wilde, inheemse dieren leveren na 1 juli 2012 alleen maar risico op. Want elke egel, vogel, marter of vos die we zouden opnemen, hetzij gewond, hetzij verweesd, zou ons op een fikse boeten kunnen komen te staan. Ook al hebben we alle expertise in huis, we MOGEN het niet meer doen!

Financiele huishouding (balans en de staat van baten en lasten met toelichting)

De balans, welke door ons in Excel wordt gemaakt, is als aparte info oproepbaar (zie button).