Dierenambulance Centraal Limburg

ANBI Nieuwe regelgeving per 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 moeten wij voor de ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) diverse gegevens openbaar maken via onze website.  Deze gegevens zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken:

•    Naam van de instelling.
•    RSIN (KvK nummer).
•    Contact gegevens.
•    Doelstelling.
•    Actueel beleidsplan ( publieksvriendelijke versie)
•    Statutaire samenstelling van het bestuur.
•    Beloningsbeleid.
•    Verslag van uitgeoefende activiteiten.
•    Financiële huishouding.

Naam van de Instelling

Stichting Dierenambulance Centraal Limburg
RSIN (KvK nummer)
Ingeschreven bij de KvK Maastricht onder nummer 140 633 06

Contactgegevens

Secretariaat:
Marshallsingel 61
6414 GL Heerlen
Info: 045-888821
e-mail: da.cl@home.nl

Doelstelling

Uit de oprichtingsakte van 29 september 1999 (artikel 2) blijkt dat het doel van de Stichting Dierenambulance Centraal Limburg is:

De Stichting heeft ten doel:
Het vervoeren van zieke en aangereden dieren, alsmede het hulp bieden aan mensen die niet over eigen vervoer beschikken en met dieren naar een dierenarts moeten. Een en ander geschiedt indien nodig in samenwerking met alle andere organisaties die hetzelfde doel hebben. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Actueel beleidsplan (publieksvriendelijke versie)
De Stichting Dierenambulance Centraal Limburg zal haar beleid dat zij de afgelopen 15 jaar heeft gevoerd zolang mogelijk onverkort voortzetten.

Statutaire samenstelling van het bestuur
De Stichting Dierenambulance Centraal Limburg wordt statutair (volgens de inschrijving bij de KvK) vertegenwoordigd door:

•    P. Burink, voorzitter
•    Vacature, secretaris
•    Heidy Mathijssen, secretaris / penningmeester

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).

Beloningsbeleid (cao, salarisregeling)

De Stichting Dierenambulance Centraal Limburg heeft géén beloningsbeleid. Daar alle vrijwilligers, zoals het woord al zegt, op vrijwillige basis werkzaam zijn. Wel kan het bestuur in incidentele gevallen besluiten om, direct voor de Stichting gemaakte kosten, na overlegging van een daartoe relevant bewijsstuk, te vergoeden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De twee dierenambulances, behorende tot het wagenpark, hebben voornamelijk ritten uitgevoerd op verzoek van organisaties en instellingen en personen waar de dierenambulance een relatie mee heeft. Vaak is zij een onderdeel van de  keten “dieren-noodhulp”. Ook ritten, op verzoek van o.a. dierenartsen, komen veelvuldig voor. Daarnaast en daarbij wordt er assistentie verleend bij het transporteren van dieren in relatie tot huisuitzettingen en/of ontruimingen.

Financiële huishouding (balans en de staat van baten en lasten met toelichting)

De balans, welke door ons in Excel wordt gemaakt, is als aparte info oproepbaar (zie button).